Akıl Tutulması

Akıl Tutulması Popular Books, Ak L Tutulmas By Tu Ba Sar Nal This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Ak L Tutulmas , Essay By Tu Ba Sar Nal Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Akıl Tutulması book, this is one of the most wanted Tuğba Sarıünal author readers around the world.

➾ Akıl Tutulması Download ➹ Author Tuğba Sarıünal – Couponpromocode.us
 • Paperback
 • Akıl Tutulması
 • Tuğba Sarıünal
 • Turkish
 • 11 October 2018

10 thoughts on “Akıl Tutulması

 1. says:

  Kim demi T rk yazarlar s per tesi polisiye yazamazlar diye ben derdim ama kaliteli T rk polisiyeleri okumadan nce DTu ba Sar nal, yay nlanan 4 kitab ndan biri olan Ak l Tutulmas nda ciddi anlamda ak l b rakmayacak bir kurgu yapm ok fazla polisiye okumam ve okudu umda da beklentim y ksek olur Beni tatmin etmeli, kurguyu havada b rakmamal ve ben sonunu tahmin etmemeliyimAk l Tutulmas nda olduk a ilgin detaylarla sonunu tahmin etse de kurgulanm bir kitapt Be endim ve hatta sevdim de lgi ekici bir ba lang , s radan gibi g r nen bir kurgu sonunda ise a rt c bir polisiye ko turmacas na d n yor olay Sevdim Bir an kendimi Kan t dizisini izler gibi hissettim sonra yok can m daha ok polisiye dizi bu ya falan diye d nd m S kmadan gereksiz uzatmalara girmeden kurgulanm ve olmas gerekti i yer de de kurgu sonlanm.Sevdim Kitab n k saca konusuna de inmek gerekirse, Ali ve akl na girdi i Ya ar ile al t ma azan n sahibinin o lunu ka r p fidye isteyip kendi maddi durumu d zeltmeyi hedefleyip olay icraata d kt nde plan hi bir sekteye u ramazsa bir gecede bitece ini d nmektedir Ancak patronunun o lu Tufan ka rd ktan sonra Tufan n sevgilisi Berrin in evinde yang n kmas ve polislerin olaya dahil olmas b t n olay karma kla t rmaya ba lar Polislerin g z nde ka r lm bir adam ve yang nda lm s s verilen bir kad ...

 2. says:

  Peh peh peh Beylik c mleler, hepimizin ezbere bildi i aforizmalar, ak l vermekten polisiyeyi besleyememi ki isel geli im uzman konu malar Benim okuma zevkim mi geli iyor acaba, bu kez hi be enmedim ya t m n kitab n lk kitab nda beni umutland rm t ama g r yorum ki nc kitab yazm o...

 3. says:

  nternette tesad fen g rd m imzal kitap diye merak edip ald m Yazar n okudu um ilk kitab Dili olduk a ak c , anla l r, kurgusu da ba ar l bir polisiye a rt c bir sonu var Keyif alarak okudum Tavsiye ederim Di er kitaplar n da okumay d n yorum.

 4. says:

  M thi

 5. says:

  3.75 ten 4 y ld z Gayet g zel, ak c , konusuyla kendine ba layan, bir h zl okunan bir kitapt Olay rg s biraz daha kompleks ve uzun olsayd tad ndan yenmezdi ahsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *